Kontrollforskriften, § 13-1 - Prinsipper for utforming av punkttariffer

Fra og med 1.1.2010 ble den såkalte kontroll-forskriften (FOR-1999-03-11-302) endret: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Kapittel 13. Generelt om tariffer

Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 11), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 12), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).


§ 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer

Alle nettselskapene er ansvarlige for at det utarbeides tariffer som er punktbaserte etter følgende prinsipper:

 
a) tariffene skal refereres tilknytningspunktene.
b)   avtale med nettselskapet i tilknytningspunktet skal gi adgang til hele nettsystemet og kraftmarkedet.
c) nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.
d)  tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet.
e) tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.
f)  tariffene skal fastsettes uavhengig av avtaler om kraftkjøp/kraftsalg.
g)  tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling til energifond.
h)  Den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg.
*

Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-1), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-1), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 10 nov 2009 nr. 1365 (i kraft 1 jan 2010).

    
Definisjon av boenhet – i følge NVE – er følgende: En boenhet må være registrert i matrikkel-registeret (Norges offisielle eiendomsregister).

Dette betyr at om en eier/byggherre bygger en hybel eller leilighet (f. eks. i kjeller) i en enebolig, rekkehus eller lignende (gjerne også i boligblokk for den saks skyld) uten at denne (hybelen) er registrert med egen matrikkel så trenger den ikke egen el-måler. Den saken er det eieren som er ansvarlig for, ikke nettselskapet.