Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som Jæren Everk kan kreve inn fra en kunde/utbygger for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å tilknytte kunden, enten det er nytilknytning eller økt effektbehov (OV) som genererer behov for investeringer i nettet.

Det skal ikke kreves anleggsbidrag for reinvesteringer i nettet når dette initieres av nettselskapet selv.

Nytilknytninger eller effektøkning til bestående installasjoner skal skje på nett som tilfredsstiller forskriftenes krav ved den eksisterende belastningen (230 V+-10%). Hvis disse kravene ikke er oppfylt, skal Jæren Everk dekke kostnaden ved å oppgradere nettet.

Alle som ønsker å knytte til nye anlegg eller å forsterke eksisterende anlegg (øke OV) i Jæren Everk sitt nett, må søke skriftlig om dette. For mindre anlegg, <125 A godtas Elsmart melding som søknad. For anlegg fra og med 125 A kreves egen søknad i tillegg.

Anleggsbidragsgrunnlag

Anleggsbidrag skal dekke reelle kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Ledig kapasitet i eksisterende nett skal benyttes før det er aktuelt å forsterke eller etablere nytt nett. Kundens tillatte OV utgjør grunnlaget for beregninger og dimensjonering og det kan ikke inngås avtaler om begrensninger i effekt uttak utover dette. Om det er ledig kapasitet i nettet vurderes av Jæren Everk ut i fra lastsituasjonen og kriterier angitt i retningslinjene for tilknytning og anleggsbidrag.

I de tilfeller hvor Jæren Everk dimensjoner anlegg utover miste standard som kunne vært akseptabelt for kunden skal kunden betale sin prosentvise del av forsterkingen etter bestilt effekt (OV).

De mest vanlige kostnadene som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag er:

Materiell:

  • Kabel , dekkbord m.m
  • Fordelingsskap m/innhold

Arbeid:

  • Planlegging, prosjektledelse, oppfølging
  • Montering kabelskap og nettstasjoner
  • Idriftssettelse og kontroll
  • Innmåling og dokumentasjon

Graving:

  • Alle gravearbeider i/ved/langs offentlige veier/gater.

Forskrift og bestemmelser

Anleggsbidrag beregnes etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og bestemmelser:

Fann du det du leita etter?

Nett-tjenester